home icon work icon education icon city icon

דוח אפשריבריא במערכת החינוך 2022

סיכום פעילות התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים במערכת החינוך לשנת 2022

בשנת 2022 התכנית הלאומית אפשריבריא המשיכה להרחיב פעולותיה במערכת החינוך ולהעמיק ולהרחיב שיתופי הפעולה. הדוח השנתי נותן תמונה על מהלכי המדיניות, חקיקה ורגולציה, יעדים בין משרדיים משותפים, יוזמות ופיתוח תכנים ותוכניות תוך התמקדות בהישגים בשנת 2022.

בין שלל המהלכים, הפעולות והפיתוחים התבלטו במיוחד נקודות הציון הבאות:

  • הטמעת התכנית העדכנית לבתי ספר מקדמי בריאות - "בוחרים בריא".
  • מענקים כספיים לבתי ספר מקדמי בריאות – "בוחרים בריא".
  • כתיבת החוברת "חוגגים את זה" - מדריך יישומי לחגיגה בריאה בבית ובמוסד החינוכי.
  • הגדלת התקציב לפיתוח מקצועי עבור צוותי חינוך והוראה.
  • כנסים משותפים של כלל בעלי התפקידים במשרד הבריאות והחינוך.
  • תחרויות ויוזמות משותפות בתחום קידום נושאי הבריאות.
  • בניית ערכות מקוונות להקניית הידע, הכלים והמיומנויות לקידום אורח חיים בריא ופעיל – בשיתוף אגף מחקר ופיתוח במשרד החינוך עבור בתי ספר ובני נוער וגנים וילדים.
  • עדכון נהלים לתזונה בריאה ותקנות למכירת מזון במוסדות חינוך בחוזר מנכ״ל בנושא הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך.

מוזמנים להכיר את הפעילות של התכנית הלאומית אפשריבריא במערכת החינוך ולהתרשם מהעשייה בשנת 2022.

להורדת קובץ הדוח המלא