home icon work icon education icon city icon

מדריך "אפשריבריא בעיר" לרשויות מקומיות

אודות המדריך ומטרתו

מטרת המדריך המקוון של המיזם אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר לסייע לכל הרשויות בישראל לפתח או להרחיב תכנית רב-מימדית לקידום בריאות, בדגש על פעילות גופנית, תזונה בריאה וסביבה נקייה מעישון. זאת על ידי אימוץ עקרונות ופעולות של עיר פעילה ובריאה ומקדמת בריאות ברמה המערכתית, בכל רחבי הרשות.

צעד 10: איך מיישמים

מומלץ לקחת בחשבון את שלב ניטור התכנית והערכתה כבר בשלב תכנון התכנית עצמה. חשוב לקבוע את המודל להערכה עוד לפני שיוצאים לשטח לאיסוף המידע הבסיסי.

רכיבה על אופניים בפארק

התקציר כאן מציג את עשרת השלבים (צעדים) בה רשות צריכה לפעול על מנת להיות עיר מקדמת בריאות החל מתהליך הייזום וההתנעה, דרך ההתארגנות, פיתוח תכנית העבודה, ועד להטמעה ויישום, מדידה והערכה.

פעילות גופנית במרכז קהילתי

קידום בריאות העובד, פעילות גופנית במקום העבודה הלכה למעשה בעיריית באר-שבע זזים על זה!

המלצות מתוך המדריך